fbpx

Verileriniz Güvende

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi İzni

Emek Yem, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metni:

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatıcı Bilgilendirme

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız veya web sitemize ulaşırken kullandığınız bilgisayarın ip adresi gibi veriler olabilir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla; otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesidir.

Emek Yem, müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına özen gösterir. Tüm çalışanlar, görevlerini yerine getirirken elde ettikleri bilgilerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgileri sadece mevzuat kapsamında ve mesleki görevlerini yerine getirmede kullanmayı taahhüt etmektedirler. Tüm çalışanlar, müşteri sırrı, kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşımına ilişkin sınırlama ve düzenlemelere tam olarak uyarlar.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve 29863 Sayılı Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında Emek Yem, “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir. KVKK uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, ilgili kişileri bilgilendirmekte ve KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır.

“Veri Sorumlusu” sıfatına sahip yukarıda adı geçen kişi ve kişiler, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı şekilde, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek; mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilere (hizmet alanın yakınları ve/veya hizmet alanın çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, diğer kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, şirketlerimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişilere) açıklanabilecek, aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve 29863 sayılı Yönetmelik’te sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz;

Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız ve/veya alacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi, bilgilendirme yapılabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinin ve kampanya duyurularının iletilmesi vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; web sitemiz, çağrı merkezi iletişimi vb. yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme hakkı” korunmaktadır. Emek Yem bu kapsamda; Anayasa’nın 20. ve KVKK’nun 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda aşağıda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

İş bu hüküm gereği, kendinizle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme, eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerin düzeltilmiş olduğunun ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmiş, yok edilmiş, veya anonim hâle getirilmiş olduğunun 3.kişilere bildirilmesi, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur. KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi Emek Yem’e şahsen veya mevzuata uygun olarak (örneğin noter vasıtasıyla) posta adresine iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metninde Değişiklikler

İşbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni” veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştirilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi İzni

Emek Yem, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metni:

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatıcı Bilgilendirme

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız veya web sitemize ulaşırken kullandığınız bilgisayarın ip adresi gibi veriler olabilir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla; otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesidir.

Emek Yem, müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına özen gösterir. Tüm çalışanlar, görevlerini yerine getirirken elde ettikleri bilgilerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgileri sadece mevzuat kapsamında ve mesleki görevlerini yerine getirmede kullanmayı taahhüt etmektedirler. Tüm çalışanlar, müşteri sırrı, kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşımına ilişkin sınırlama ve düzenlemelere tam olarak uyarlar.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve 29863 Sayılı Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında Emek Yem, “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir. KVKK uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, ilgili kişileri bilgilendirmekte ve KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır.

“Veri Sorumlusu” sıfatına sahip yukarıda adı geçen kişi ve kişiler, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı şekilde, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek; mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilere (hizmet alanın yakınları ve/veya hizmet alanın çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, diğer kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, şirketlerimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişilere) açıklanabilecek, aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve 29863 sayılı Yönetmelik’te sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz;

Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız ve/veya alacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi, bilgilendirme yapılabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinin ve kampanya duyurularının iletilmesi vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; web sitemiz, çağrı merkezi iletişimi vb. yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme hakkı” korunmaktadır. Emek Yem bu kapsamda; Anayasa’nın 20. ve KVKK’nun 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda aşağıda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

İş bu hüküm gereği, kendinizle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme, eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerin düzeltilmiş olduğunun ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmiş, yok edilmiş, veya anonim hâle getirilmiş olduğunun 3.kişilere bildirilmesi, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur. KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi Emek Yem’e şahsen veya mevzuata uygun olarak (örneğin noter vasıtasıyla) posta adresine iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metninde Değişiklikler

İşbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni” veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştirilecektir.